سفرنامه های من؛ داراب

  • 327 مرتبه

نقش شاپور - داراب

29 آبان 1402

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ إِنَّ الَّذينَ يَكْسِبونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفونَ‏

دست از گناهان بکشید؛ خواه ضرر و زشتی شان را بدانید، خواه ندانید. کسانی که مرتکب گناه می شوند، به سزای غوطه ور شدنشان در منجلاب بدی ها، مجازات خواهند شد.

سورۀ انعام - آیۀ120

پیام های آیه:

گناه، جاذبه و كششى دارد كه باید با ارادۀ قاطع، از آن دل كند. «و ذروا ظاهر الاثم و باطنه»

اسلام، هم به طهارت ظاهر توجه دارد، هم به طهارت باطن؛ هم باید از گناهان عملى دورى نمود و هم از گناهان قلبى، مانند سوء ظنّ. «ظاهر الاثم و باطنه»

كیفر الهى، براى گناهانى است كه با علم و عمد، انجام مى گیرد. «انّ الّذین یكسبون الاثم»

قیامت و كیفر آخرت، دور نیست. «سیجزون»

كیفرهاى الهى، نتیجۀ عملكرد خود ماست. «بما كانوا یقترفون»

 

 

نقش شاپور

داراب - استان فارس

زمان اجرای برنامه: اسفند1401

نقش برجسته شاپور، در داراب، بیان گر یک واقعۀ تاریخی است و آن پیروزی پادشاه ساسانی، بر امپراطوری روم می باشد. در این نقش برجسته، تصویر شاپور یکم دیده می شود که خودش سوار بر اسب است و در برابرش، سه امپراطور و فرماندۀ رومی، که در جنگ، شکست خورده و دستگیر شده اند، حقیرانه و ذلیلانه، دیده می شوند.

نقش برجسته شاپور، یکی از جالب ترین آثار باستانی استان فارس و شهر داراب می باشد. این نقش برجسته، با ارتفاع 1100متر، از سطح دریا، در 5کیلومتری جنوب شهر داراب، قرار گرفته است.

من در سفرم به داراب، در یک زمان دوساعته، از زوایای مختلف این اثر، عکاسی کردم.

نقش برجسته های داراب

 

موقعیت "داراب" بر روی نقشه

نقش برجسته های داراب

 

موقعیت "نقش شاپور" در 5کیلومتری جنوب داراب

نقش برجسته های داراب

 

 

نقش برجسته های فارس

 

 

نقش برجسته های فارس

 

 

نقش برجسته های استان فارس

 

 

نقش برجسته های استان فارس

 

 

نقش برجسته های استان فارس

 

 

نقش برجسته های استان فارس

 

 

نقش برجسته های ایران

 

 

نقش برجسته های ایران

 

 

نقش برجسته های ایران

 

 

نقش برجسته های باستانی داراب

 

 

نقش برجسته های باستانی داراب

 

 

نقش برجسته های باستانی داراب

 

 

نقش برجسته های باستانی داراب

 

 

نقش برجسته های باستانی داراب

 

 

نقش برجسته های باستانی فارس

 

 

نقش برجسته های باستانی فارس

 

 

نقش برجسته های باستانی استان فارس

 

 

نقش برجسته های باستانی استان فارس

 

 

نقش برجسته های باستانی استان فارس

 

 

نقش برجسته های باستانی استان فارس

 

 

نقش برجسته های باستانی ایران

 

 

نقش برجسته های باستانی ایران

 

 

نقش برجسته های باستانی ایران

 

 

نقش برجسته های تاریخی داراب

 

 

نقش برجسته های تاریخی داراب

 

 

نقش برجسته های تاریخی داراب

 

 

نقش برجسته های تاریخی فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی استان فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی استان فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی استان فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی استان فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی استان فارس

 

 

نقش برجسته های تاریخی ایران

 

 

نقش برجسته های تاریخی ایران

 

 

نقش برجسته های تاریخی ایران

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش شاپور

 

 

نقش دارابگرد

 

 

نقش دارابگرد

 

 

نقش دارابگرد

 

 

نقش دارابگرد

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی داراب

 

 

آثار باستانی فارس

 

 

آثار باستانی فارس

 

 

آثار باستانی فارس

 

 

آثار باستانی استان فارس

 

 

آثار باستانی استان فارس

 

 

آثار باستانی استان فارس

 

 

آثار باستانی استان فارس

 

 

آثار باستانی ایران

 

 

آثار باستانی ایران

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی داراب

 

 

جاذبه های تاریخی فارس

 

 

جاذبه های تاریخی فارس

 

 

جاذبه های تاریخی استان فارس

 

 

جاذبه های تاریخی استان فارس

 

 

جاذبه های تاریخی استان فارس

 

 

جاذبه های تاریخی استان فارس

 

 

جاذبه های تاریخی ایران

 

 

جاذبه های تاریخی ایران

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری داراب

 

 

گردشگری فارس

 

 

گردشگری فارس

 

 

گردشگری فارس

 

 

گردشگری استان فارس

 

 

گردشگری استان فارس

 

 

گردشگری استان فارس

 

 

گردشگری استان فارس

 

 

گردشگری استان فارس

 

 

گردشگری ایران

 

 

آثار دوره ساسانیان در داراب

 

 

آثار دوره ساسانیان در داراب

 

 

آثار دوره ساسانیان در داراب

 

 

آثار دوره ساسانیان در داراب

 

 

آثار دوره ساسانیان در داراب

 

 

آثار دوره ساسانیان در فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در استان فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در استان فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در استان فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در استان فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در استان فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در استان فارس

 

 

آثار دوره ساسانیان در ایران

 

 

آثار دوره ساسانیان در ایران

 

 

آثار دوره ساسانیان در ایران

 

 

آثار دوره ساسانیان در ایران

 

 

آثار دوره ساسانیان در ایران

 

 

آثار دوره ساسانیان در ایران

 

 

جاذبه های گردشگری داراب

 

 

جاذبه های گردشگری داراب

 

 

جاذبه های گردشگری داراب

 

 

جاذبه های گردشگری داراب

 

 

جاذبه های گردشگری داراب

 

 

جاذبه های گردشگری داراب

 

 

جاذبه های گردشگری فارس

 

 

جاذبه های گردشگری فارس

 

 

جاذبه های گردشگری فارس

 

 

جاذبه های گردشگری فارس

 

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های داراب

 

 

دیدنی های فارس

 

 

دیدنی های استان فارس

 

 

دیدنی های استان فارس

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی داراب

 

 

جاهای دیدنی فارس

 

 

جاهای دیدنی استان فارس

 

 

جاهای دیدنی استان فارس

 

 

جاهای دیدنی استان فارس

 

 

اماکن گردشگری داراب

 

 

اماکن گردشگری داراب

 

 

اماکن گردشگری داراب

 

 

اماکن گردشگری داراب

 

 

طبیعت داراب

 

 

اماکن گردشگری داراب

 

 

اماکن گردشگری فارس

 

 

اماکن گردشگری فارس

 

 

اماکن گردشگری استان فارس

 

 

اماکن گردشگری استان فارس

 

 

اماکن گردشگری استان فارس

 

 

اماکن گردشگری استان فارس

 

 

اماکن گردشگری ایران

 

 

اماکن گردشگری ایران

 

 

داراب گردی

 

 

داراب گردی

 

 

داراب گردی

 

 

داراب گردی

 

تصویر غروب آفتاب

داراب گردی

 

بعد از اتمام عکاسی، منتظر شدم تا با تاریک شدن هوا، از حال و هوای شب منطقه هم، عکاسی کنم.

فارس گردی

 

 

استان فارس گردی

 

 

عکاسی در داراب

و اما در پایان...

یک جرعه معرفت...

جناب ابوذر خطاب به پیغمبر(ص) عرضه داشت: ای رسول خدا! مرا موعظه کن. پیغمبر(صلی الله علیه وآله) فرمودند:

«با خویشان و بستگانت، صلۀ رحم کن، هرچند آن ها رابطه شان را با تو، قطع کرده باشند.»

فرازی از "دعای بعد از نماز حضرت زهرا(س)، در روز جمعه": (کتاب مفاتیحُ الجِنان)

«وَأَنْتَ سَيِّدِى الْعَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ، وَأَنَا الْعَوَّادُ بِالخَطَاءِ.»

ای مولای من، تو در هر حالی که باشی، به سمت نعمت بخشی بازمی گردی و من در هر حالی که باشم، به سمت خطا، بازمی گردم.

فرازی از "کتاب صَحیفۀ سجّادیّه" که مناجات امام سجّاد(علیه السّلام) با خداوند می باشد:

«وَ يا مَن لا يَحتَقِرُ أَهلَ الْحاجَةِ إِلَيهِ.»   دعای 46 - شماره3

ای خدایی که نیازمندان به درگاهت را خوار نمی گردانی.

«به امید ظهور یگانه مُنجی عالَم»

عشقِ یک سینه پر از آه و     یک دلِ بی قرار می خواهد

خوابِ راحت برای عاشق نیست     عاشقی حالِ زار می خواهد

دیدنِ یار گرچه شیرین است     نیست عاشق کسی که خودبین است

حرفِ عُشّاقِ واقعی این است     هر چه میلِ نگار می خواهد

یارِ هرکس به غیرِ او بودیم     دل به هرکس به غیرِ او دادیم

چه کسی را عزیز تر از او     دل از این روزگار می خواهد

چند روزی به سمتِ آقایی     چند ماهی به سمتِ دنیایی

بی تفاوت به این که جادۀ وصل     قدمی استوار می خواهد

گر بگویی بمیر می میرم     بینِ دستانِ توست تقدیرم

عبدِ بی دست و پا برابرِ تو     کی ز خود اختیار می خواهد

 

 

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در استان فارس، اینجا را کلیک نمایید.

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در ایران، اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهدۀ صفحه اصلی سایت، اینجا را کلیک نمایید.

نظرات